Najpopularniejsze usługi

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby

Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego

Ustalenie i wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie

wyników