Najpopularniejsze usługi

Zaświadczenie o lokalizacji nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Wynajem sali/świetlicy

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

wyników