Nazwa usługi: Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Kserokopia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy z potwierdzoną jej ostatecznością.
  • Oświadczenie strony, na rzecz której decyzja została wydana, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby /oryginał/.
  • Oświadczenie wnioskodawcy dot. woli przyjęcia na siebie wszystkich warunków zawartych w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy /oryginał/.
  • W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
  • Ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu podmiotu
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 89