Alfabetyczna lista usług

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

Zaświadczenie o lokalizacji nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Zatwierdzenie podziału zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

wyników